Regulamin Rezerwacji Willa Muza

POTWIERDZENIE REZERWACJI

REGULAMIN – ZASADY REZERWACJI

w Willi Muza w Busku Zdroju

 1. Numer rezerwacji:
 2. Dane Usługodawcy: Agnieszka Mycka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Willa Muza
 3. Agnieszka Mycka, z siedzibą w Busku Zdroju, numer NIP 655-190-41-20, Regon: 320750437; tel. 41 378 8034 lub 793 463 999, adres e-mail: willa.muza@gmail.com wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
 4. Nazwisko i imię Usługobiorcy:
 5. Sposób porozumiewania się z Usługobiorcą (adres email, numer telefonu):
 6. Długość pobytu: Ilość i rodzaj pokoi:
 7. Nazwa oferty:
 8. Cena oferty pobytu: (z wyszczególnieniem zawartych w cenie usług) Ceny przedstawione przez Usługodawcę stanowią sumę ceny za pokój i ilości nocy i liczby osób korzystających z usługi hotelowej i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie ceny oferty. Jeśli jakaś oferta obejmuje śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana przez Usługodawcę. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, zabiegi) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Usługobiorcę.
 9. Warunki i sposób zapłaty zaliczki: Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości minimum 50 % wartości przewidywanego kosztu pobytu. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zaliczki, na KONTO ZŁOTÓWKOWE NestBanku SWIFT: BREXPLPWMBK, IBAN: PL 92 1870 1045 2078 1042 5509 0001. Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.
 10. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

SPOSÓB ZAPŁATY

 1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w pkt 9 powyżej. Rezerwacja uważana jest za dokonaną, wyłącznie po wpłaceniu zaliczki w wysokości wskazanej w pkt 9 powyżej.
 2. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności udostępnione u partnera na booking.com : obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych
 3. Gotówką w recepcji obiektu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Willi Muza telefonicznie 793 463 999 lub mailowo willa.muza@gmail.com
 2. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona w sposób określony w pkt 1 powyżej co najmniej na 20 dni przed planowanym przyjazdem do Willi Muza.
 3. Anulowanie rezerwacji jest bezkosztowe jeżeli zostało zgłoszone w sposób określony w lit 1 powyżej co najmniej na 20 dni przed planowanym przyjazdem do Willi Muza. W takim przypadku – Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłaconą zaliczkę na to samo konto bankowe, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zaliczki na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji rezerwacji z potwierdzeniem numeru konta bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot zaliczki.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie 3 powyżej lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Willi Muza w terminie rozpoczynającym pobyt– Usługodawca obciąża Usługobiorcę kosztami wpłaconej zaliczki za zarezerwowany pokój (lub pokoje.
 5. Skrócenie pobytu w Willi Muza jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt3 powyżej i wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu.

REKLAMACJE:

 1. Reklamacje Usługobiorca może przesyłać na adres e mail: willa.muza.com; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe na miejsce Willi Muza sądy powszechne.

DANE OSOBOWE

Informujemy że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.
(. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) administratorem Pani / Pana danych jest Agnieszka Mycka  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Willa Muza Agnieszka Mycka z siedzibą w Busku Zdroju ul.Starkiewicza 9, numer NIP 655-190-41-20, Regon: 320750437; tel. 41 378 8034  lub 793 463 999, adres e-mail: willa.muza@gmail.com

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Willa Muza Agnieszka Mycka ul.Starkiewicza 9 28-100 Busko Zdrój Tel.:793463999

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – willa.muza@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy