Regulamin Willi Muza

Regulamin Obiektu

 

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Willi Muza. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Muza w 28-100 Busko Zdrój ul. Dr S.Starkiewicza 9
 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Willi willamuza.com

 

 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Willa może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Willa zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

 • 3 REZERWACJA
 1. Zasady rezerwacji określone zostały w REGULAMINIE – ZASADY REZERWACJI WILLI MUZA

 

 • 3 MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 1. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 200 lub pod nr tel 793 463 999
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).
 1. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 1. Gość Willi nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Przekazanie takie równoznaczne jest z wniesieniem opłaty za dobę pobytu w obiekcie
 1. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu willi czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Willi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 1. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 2. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

 • 4 USŁUGI 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług lub zgłoszenie zażalenia pod nr tel 793 463 999
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

– zamówienie taksówki

– przechowanie bagażu Gościa,

– możliwość zamówienia posiłków na Recepcji

– śniadanie do łóżka wg cennika

– dodatkowy klucz do pokoju do drugiego wejścia dla Gości czynnego 24/h

– możliwość najmu sali na konferencje, imprezy okolicznościowe z noclegiem i wyżywieniem lub bez dla maksymalnie 30 osób

 1. Willa “Muza” nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.

 

 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i zamknąć drzwi na klucz.
 5. Willii przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 30,00 PLN
 7. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pomieszczenia. Koszt 200,00 PLN
 8. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz zabierać ze sobą, a wyjeżdżając na koniec pobytu oddać w recepcji.
 10. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł netto.
 11. Gość może przyjmować w pokoju niezameldowane w Willi osoby od godz. 8.00 do godz. 22.00. Po tych godzinach ponosi dodatkową opłatę za pobyt dodatkowej osoby w pokoju wg cennika Willi.
 12. Gość Willi nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

 

 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
 1. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoimi standardem.
 2. Willa ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialność́ za utratę̨ lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną .
 3. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który nie znajdował się na parkingu strzeżonym, tylko został zaparkowany na bezpłatnym monitorowanym parkingu obiektu. Natomiast Willa przekazuje w takiej sytuacji nagrania z kamer samochodu, jeśli zostało coś na nich zarejestrowane.
 4. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona.
 5. sprzątanie pokoju raz w tygodniu i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecnościGościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  w miarę posiadanych możliwości, inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 

 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 2 tygodnie. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

 • 8 CISZA NOCNA
 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. Za zakłócanie ciszy nocnej najpierw jest upomnienie, po niezastosowaniu się do niego gościa ma obowiązek opuścić obiekt ze względu na złamanie regulaminu bez możliwości zwrotu pieniędzy

 

 • 9 REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem obiektu a Willą jest sąd właściwy dla Willi “Muza”.

 

 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Willa akceptuje małe zwierząta w wyznaczonych pokojach, oraz duże w kojcu zewnętrznym na terenie Willi.
 2. Za dodatkową opłatą, w  pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone, koszt wg aktualnego cennika.
 3. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane na jadalnie.
 4. Klient zobowiązany jest o zachowanie czystości po zwierzęciu w obiekcie i wokół niego.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Meeting z siedzibą w przy ul. Bema 73-89 , 87-100 Toruń dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Na holach oraz w recepcji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie willi, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Willi.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 11. Wprzypadku dokonania zmiany regulaminu, zmiana ta nie dotyczy Gościa, który wcześniej dokonał rezerwacji.Regulamin obowiązuje od 20.03.2015r.

 

 

Będe Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

 

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Mycka